Nyheter – april 2024
Nyheter – januari 2024
Nyheter – januari 2023
Nyheter – mars 2022
Nyheter – januari 2021
Nyheter – februari 2020
Nyheter – februari 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – februari 2017
Nyheter – februari 2016
Nyheter – februari 2015
Nyheter – februari 2014

Nyheter 2018

Publicerad fredag 1 feb 2019, 14:55

Töm din postlåda!
(2018-10-02)

I Myrflodammen har varje gata en gemensam postlåda för inkommande post och tidningar som man väljer att ta med till Myrflodammen. Alla områdets postlådor sitter på vallaboden bredvid Myrflogården.
Under det senaste året har det kommit en del post som man inte väntar sig dit och som då blir liggande i lådan. Kuverten ser ut som att de kan innehålla fakturor, paketavier o.d.
Så nästa gång som du är i Sälen - kolla om du har post där och tag hand om den!

Årsmötesprotokoll 2018
(2018-06-08)

Årsmötesprotokollet 2018 är upplagt under fliken Protokoll

Nytt från årsmötet
(2018-04-05)

- Hela styrelsen blev omvald.
- Upprustningen av Myrflovägen är klar så när som en stödremsa.
- Den extra utdebiteringen för vägen ska göras för tredje och sista gången i år.
- Naturvärdesinventeringen som är gjord av Skogsstyrelsen (se fliken Protokoll) ska ge underlag för en trädpolicy och naturvårdsplan för Samfällighetens mark.
- Rengöring och upprustning av dricksvattenframtagning ska göras i år.
- För skoteråkning på vägarna ner till leden finns hjul att låna hos Björn T.
- Ca 50% av husägarna har satsat på fiber.
- Sopstationen måste hållas snygg. Vi får inte dumpa sopor.

Naturvärdesinventering
(2018-04-03)

Styrelsen har låtit Skogsstyrelsen göra en naturvärdesinventering av Samfällighetens mark. Den finns som en pdf-fil under under fliken ”Protokoll”.
Läs den! Mycket intressant!

Förvaltningsberättelse 2017
(2018-03-07)

Samfällighetens Förvaltningsberättelse 2017 finns under fliken Protokoll.

Samfällighetens årsmöte
(2018-03-01)

Kallelse till Samfällighetens årsmöte: Fredagen den 30 mars 2018 kl. 14.00 (långfredagen) på Myrflocenter, Sälen (i garaget).

Samråd om kraftledning
(2018-01-15)

Efter svårigheter att hitta lämplig sträckning för ledningen har Malungs Elnät valt att se över elförsörjningen i regionen i ett större perspektiv. Översynen visar att det är möjligt att tillgodose en säker elförsörjning i området med en ny 72,5 kV ledning mellan Sälsätern och Tandådalen. Samrådsarbetet har nu fortsatt och de studerade alternativen utgörs av markkabel som i stor utsträckning följer riksväg 66. Ledningen planeras att samförläggas med nya 20 kV ledningar. Inför ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd att bygga och driftsätta en kraftledning) genomförs nu ett fortsatt samråd, enligt miljöbalkens bestämmelser, med berörda markägare, myndigheter och övriga särskilt berörda intressenter. Föreliggande samråd genomförs parallellt med samråd gällande ny 72,5 kV ledning mellan Närsjön och Tandådalen.
Ovanstående information har skickats till ägare av de tidigare aviserade fastigheterna som inte längre anses vara direkt berörda. Styrelsen vill därför informera om att den nya ledningsdragningen inte längre påverkar samfällighetens fastigheter. För mer information om den nya ledningsdragningen hänvisas till samrådsunderlaget http://www.malungselnat.se/default.asp?PageID=630.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.